Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Informacje

Wspólnoty Mieszkaniowe


Podstawowe definicje

Poję™cie wspólnoty mieszkaniowej został‚o wprowadzone ustawą… z 24.06.1994 roku o wł‚asności lokali, która stanowi podstawowy akt prawny regulujący funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych.
Wydanie ustawy okreś›lają…cej zasady funkcjonowania wspólnoty, sposoby zarzą…dzania nieruchomością… wspólną… oraz prawa i obowią…zki wł‚aś›cicieli spowodowane był‚o wystę™pują…cymi w Polsce zmianami społ‚ecznymi i gospodarczymi. 

Art. 6 ustawy o wł‚asności lokali stanowi, że ogół‚ wł‚aś›cicieli, których lokale wchodzą… w skł‚ad okreś›lonej nieruchomoś›ci, tworzy wspólnotę™ mieszkaniową…. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa – zaciągając‡ zobowią…zania, pozywając – być‡ pozwaną. 
Wyodrębnienie chociażby jednego lokalu w nieruchomoś›ci powoduje powstanie wspólnoty z mocy prawa zdefiniowanie tak zwanej „nieruchomoś›ci wspólnej”.

Art. 3.2 ustawy podaje definicje nieruchomości wspólnej, której stanowi grunt oraz cz궛ci budynku i urzą…dzenia nie sł‚użą…ce wyłą…cznie do użytku wł‚aś›ciciela.

Art. 3.3 ustawy okreś›la, iż udział‚ wł‚aś›ciciela lokalu wyodrę™bnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią… pomieszczeń„ przynależnych do łą…cznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział‚ wł‚aściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią… pomieszczeń„ przynależnych do łą…cznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.


Prawa i obowiązki właściciela lokalu

Zgodnie z art. 14 na koszty zarzą…du nieruchomością… wspólną… skł‚adają… się™ w szczególnoś›ci:
Wydatki na remonty i bieżą…cą… konserwacje,
Opłaty na dostawę™ energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w części dotyczą…cej nieruchomości wspólnej oraz opł‚aty na antenę™ zbiorczą…,
Ubezpieczenia, podatki i opłaty publicznoprawne,
Wydatki na utrzymanie porzą…dku i czystoś›ci,
Wynagrodzenie zarzą…dcy

Posiadanie lokalu daje jego właścicielowi prawa, których nie posiada osoba użytkująca lokal na podstawie umowy najmu. 
Członek wspólnoty mieszkaniowej ma w szczególności prawo do:
- swobodnego decydowania o swoim lokalu w granicach określonych przepisami prawa i zasadami współżycia społ‚ecznego, w szczególności może lokal zbyć‡, wynająć‡ lub zmienić‡ jego przeznaczenie,
- współdecydowania o ewentualnej zmianie przeznaczenia nieruchomości wspólnej lub jej cz궛ci,
- współ‚decydowania o wyborze zarzą…du, czyli organu reprezentują…cego wspólnotę™ na zewnątrz, oraz zarzą…dcy, który w imieniu wspólnoty będzie zajmować‚ się™ bieżą…cym utrzymaniem nieruchomoś›ci wspólnej i będzie realizować‚ prace remontowo-konserwacyjne dotyczą…ce tej nieruchomoś›ci,
- współdecydowania o wysokości opł‚at obciążają…cych czł‚onków wspólnoty,
- kontroli działania zarządu i zarzą…dcy.

Obowiązki czł‚onka wspólnoty to w szczególności:
- współ‚dział‚anie w zarzą…dzaniu nieruchomoś›cią… wspólną,
- utrzymanie posiadanego lokalu w należytym stanie, przestrzeganie porzą…dku domowego i korzystanie z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniają…cy korzystania z niej innym współ‚wł‚aś›cicielom,
- ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do posiadanego udział‚u,
- wnoszenie zaliczek na pokrycie kosztów zarzą…du nieruchomością… wspólną… w terminie do dnia 10 każdego miesią…ca z góry, 

Art. 29.1 ustawy definiuje obowią…zki zarzą…dcy okreś›lone przez wspólnotę™ w zakresie ewidencji kosztów zarzą…du nieruchomoś›cią… wspólną… i zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów. Okresem rozliczeniowym wspólnoty jest rok kalendarzowy. 


Wspólnoty administrowane przez ZGM

Zarzą…dzanie nieruchomościami jest wykonywaniem czynnoś›ci w imieniu wł‚aś›cicieli i na ich rzecz. Jest to proces skompilowany wymagający ze strony zarzą…dcy dużej wiedzy ekonomicznej, technicznej i prawnej jak również wiedzy o stanie nieruchomości, potrzebach remontowych i oczekiwaniach wł‚aś›cicieli. Zaufanie i odpowiednie relacje pomię™dzy właścicielami a zarządcą… sprzyjają… wł‚aś›ciwemu wykonywaniu dział‚alnoś›ci Zarządcy. 

Zarządzanie nieruchomoś›ciami jako dział‚alność‡ zawodową… okreś›lają… przepisy art. 184-190 ustawy o gospodarce nieruchomoś›ciami. Natomiast celem działalności zarzą…dcy zgodnie z art. 185 wspomnianej ustawy jest podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynnoś›ci zmierzają…cych do utrzymania nieruchomoś›ci w stanie niepogorszonym i uzasadnionego inwestowania w tą™ nieruchomość‡.

Zarządzanie - administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi wykonywane jest przez Zakł‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na podstawie umów zawartych pomię™dzy ZGM Kartuzy a zarządem lub wszystkimi wł‚aś›cicielami (w przypadku „mał‚ej wspólnoty”). 
Zakł‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach zarzą…dza 54 wspólnotami mieszkaniowymi. W zakresie zarzą…dzania i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: 
1.bieżą…cą… eksploatację nieruchomości wspólnej a w szczególności:
- konserwacja budynków, jego pomieszczeń oraz urzą…dzeń„ technicznych umożliwiają…cych wł‚aś›cicielom lokali korzystanie z oś›wietlenia, ogrzewania, bieżą…cej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, terenu nieruchomoś›ci i innych urzą…dzeń„ należących do wyposażenia nieruchomoś›ci wspólnej,
- usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomoś›ci wspólnej,
2.utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń„ oraz urzą…dzeń„ budynku sł‚użą…cych do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia,
3.zapewnienie dla nieruchomoś›ci dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzenie ś›cieków oraz wywozu nieczystoś›ci stał‚ych,
4.zapewnienie usł‚ug kominiarskich i innych usł‚ug zwią…zanych z funkcjonowaniem urzą…dzeń„ technicznych nieruchomoś›ci wspólnej,
5.prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomoś›ci wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
6.zlecenie kontroli technicznych i okresowych przeglą…dów nieruchomości i urzą…dzeń„ stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
7.zawarcie umów o dostawy, usługi związane z realizacją… zadań„ wspólnoty,
8.prowadzenie rachunkowoś›ci wspólnoty oraz prowadzenie rozliczeń„ przez rachunek bankowy,
9.prowadzenie windykacji należnoś›ci wspólnoty z nieruchomoś›ci wspólnej i opłat za dostawę™ mediów,
10.opłacanie podatków i innych opł‚at publiczno-prawnych przypadają…cych od nieruchomoś›ci wspólnej,
11.przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, materiał‚ów na zebranie sprawozdawcze i obsł‚uga zebrań„ wspólnoty.

Odsłon : 173245